„Még egy harmadik parancsnokát is elküldte ötven emberével együtt. Ez a harmadik parancsnok fölérve térdre rogyott Illés előtt, könyörgött neki, és így szólt hozzá: Isten embere! Kérlek, legyen drága előtted az életem és ötven szolgádnak az élete! Lásd, tűz szállt le az égből, és megemésztette az előbbi két parancsnokot és ötven emberüket. De most az én életem legyen drága előtted! Ekkor az ÚR angyala így szólt Illéshez: Menj el vele, ne félj tőle! Elindult tehát, és elment vele a királyhoz.” (2Kir.1,13-15)


2013-ra:Bev.: Minden évben az év első napján az igét szívesen vesszük úgy, mint egész évre szóló vezetés, útmutatás. Fogadjuk ma is így Urunk igéjét!

1. Segítség, válasz egyedül Istennél! Mit tesz a király? Baleset éri és megijed, majd elküldi szolgáit egy filiszteus városba, hogy ott kérdezzék meg annak a városnak az istenét, hogy vajon felkel-e még ágyából? Ekkor Isten indítja Illés prófétát, aki odamegy az úton lévő követek elé és elmondja nekik Isten üzenetét: „Nincs Isten Izraelben, aki választ adna? Miért kell külföldre menni valami szobrot, bálványt, kérdezni...?” És kimondja a próféta Isten ítéletét a király felett.

2013-ra nézve legyen hát első, amire felfigyelünk, hogy van nekünk Urunk, aki bármely élethelyzetben Úr! Ezért nem kell máshol keressünk választ, segítséget, mert „Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség!” Tudom, hogy mondod, persze, ezt tudom, de most erősítsük meg magunkban! Nincs kijelentés, isteni szó, üzenet, erő máshol, mint egyedül Nála! Ő az igéjéből szól: A Bibliából és annak magyarázatán keresztül! Neki van ereje az ember élete felett és nem másnak!

Ezért nincs erő, hatalom sem a csillagokban, sem valami világszellemben, sem magukat prófétáknak, jósoknak kikiáltókban! Erő, hatalom: élet és halál egyedül az Úr kezében van, aki Teremtő, Megváltó, Megszentelő örök, igaz Isten! Vegyem ma a szívemre: nincs más Isten: csak hozzá fordulok 2013-ban is!

2. Isten és én: ami helyesebb lenne így: én Isten előtt! A királynak nagyon nem tetszik, ami történt. Emberei elmondásából kitalálja, hogy ez bizony Illés, az a próféta, akivel már elődjének Ahábnak királynak is oly sok gondja volt! (Lehetett is, hisz Illés mindig Isten igazságát hirdette, és nem volt benne semmi megalkuvás!)

Ahogy azonban apja is nem hogy hallgatott volna Illés szavára, inkább feleségével együtt elfogatni és kivégeztetni szerette volna a prófétát, úgy tesz most Ahazjá király is. Kiküld ötven embert, hogy velük beparancsolja, beszállíttassa Illést maga elé! Ez a parancsnok bár „Isten emberének” szólítja Illést, mégis parancsolja őt! Illés válasza nem marad el: ha én Isten embere vagyok, akkor szálljon le tűz az égből és emésszen meg benneteket! És így történik! A király újabb ötven embert küld, és még keményebb parancs hangzik! És újra a tűz a válasz az égből!

És akkor most kell tisztázni egy kicsit, hogy mi is történik itt! Hisz meghal 100 ember és a két parancsnok, és még azt is könnyen rámondanánk, hogy ártatlanul. A király küldte őket Illésért, vagy még inkább Illés ellen! A pogány istenhez pár embert küldött, oda elég lett volna. Isten embere beszállításához katonákat küld a király, méghozzá ötven harcost a kapitányukkal! Ezek a kapitányok parancsolni akarnak Illésnek, még ha ő Isten embere is lenne! A megszólításban benne van az a gúny is, hogy „mondhatod magad annak, mi többen vagyunk!”

Mint, mikor Jézust gúnyolják „ha Isten Fia vagy...” Illés válasza nem más, mint Isten igéje valóságának igaz, fájdalmas, de világos és következetes felmutatása! Mikor ott áll a nép a törvényadás helyén, látják, hogy Isten maga emésztő tűz és úgy adja Isten a törvényt, hogy a tűzből beszél a néphez, akik tudják, hogy az Isten által előírtnál egy lépéssel sem mehetnek közelebb Istene elé, mert akkor a tűz megemészti őket! Mikor Illés tüzet kér rájuk ez történik: „barátom túl közel jöttél! Istennek akarsz te parancsolni?! Ez nem megy!”

Illés, és általában a próféták az Ószövetségben Isten képviselik.

Jelenlétükben megszólalásuknak Isten van jelen! Ezért Isten nem tűrheti, hogy őt valaki gúnyolni és parancsolni akarja! Az Újszövetségben más a helyzet: mikor a tanítványok tüzet kérnének egy falura, ahol nem fogadták be őket, Jézus megdorgálja  őket! Betölteni a törvényt, de szeretetben – immár!

Mit akar ez jelenteni nekünk? Nem mindegy, hogy hogyan állok Uram elé! Lám, jön a harmadik parancsnok ötven emberével s ő nem parancsol, hanem kér, könyörög! Ő már nem, mint katona, mint parancsnok jön, hanem jön mint esendő ember! Ő már nem egy elfogni való másik embert lát Illésben, hanem látja, hogy neki hatalma van életemet elvetni, vagy megtartani.

 

Ezért kér, szépen kér: alázattal: „De most az én életem legyen drága előtted!


3. A kérés! (benne bölcsesség) Vegyük e kérést magunk elé egy kicsit! Kéri a maga életét és emberi életét. Jól tudja, hogy kapitányuk miatt vesztek a katonák is. Tudja, hogy az ő élete a csapata élete is! Ezért egyszerűen a maga nevében a maga szíve szerint kér: legyen drága! Azaz ne a kapitányt lásd bennem, hanem az embert! Lásd életemet, ahogy van, és bár engemet is elveszíthetsz, mégis tartsd meg életemet! Ez a kapitány saját életét és ezen keresztül emberi életét oda teszi annak kezébe, akinek hatalma van felette: oda teszi Isten kezébe! És bár katona, akinek teljesíteni kell a király parancsát és be kell vigye Illést, mégis nagyon bölcsen, nagy alázattal megtalálja azt, hogy hogyan teljesítheti a parancsot és hogyan állhat mégis meg Isten előtt, hogy élete, és a rábízottak élete is megmaradjon!

2013-ban mi is ilyen alázattal forduljunk Urunkhoz kéréseinkkel. Vezessen bennünket ez a mondat: „De most az én életem legyen drága előtted!”

Forduljak így, ilyen kéréssel, ilyen alázatos szível Istenhez! Tudjam, hogy minden a kezében van! Tudja, hogy minden Krisztus átszegzett kezében van! Hiszen Ő mindent odaadott értem, hogy most engem ajándékozhasson minden javaival kegyelemmel és irgalommal, gondoskodással és vigasszal!

Kérjem így életem áldást, kérjem így szeretteimért, családomért, kérjem így gyülekezetünkért, kérjem így városunkért, nemzetünkért és e világért is!


Higgyem el, neki drága a mi életünk, annyira, hogy Krisztust adta értünk, de ahhoz, hogy megáldjon, megajándékozzon kell, hogy elfogadni tudjam, ezért tanuljam meg ettől a harmadik kapitánytól, hogyan jöjjek Uram elé és az új évben is kérjem alázattal:

„De most az én életem legyen drága előtted!” Ámen