„Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam.” (Gal.1,11-12)Van „jó hír”Bev.: Egy fiatalember írta nekem mostanában, hogy úgy látja, hogy a világ egyre jobban elromlik, sőt úgy érzi, hogy a szeme láttára romlik a világ. Van benne igazság, és nem őt igazolandó, de gondoljunk csak arra, hogy hányszor megriadunk, ha megcsörren a telefon: „csak nincs valami baj?” Hányszor félve bontunk ki egy levelet: „csak nehogy rossz hír, értesítés valami büntetésről legyen benne!”

Micsoda isteni szeretet, hogy a Bibliát valamennyiszer úgy nyithatjuk fel, istentiszteletre valahányszor úgy jöhetünk el, hogy ez a kérdés lehet a szívünkben: „Uram, mi jót, mi jó hírt akarsz nekem ma mondani?” Ma is, ezen a sok gyászra emlékező vasárnapon is így figyelhetünk Istenünk igéire: „Uram, ma mi a jó híred számomra, számunkra?”

1. Az evangélium tartalma: Pál apostol tudatosan használja az evangélium szót, ami magyarul ezt jelenti: jó hír, örömhír! Azt mondja el ebben a levelében is, hogy Ő ezt Jézustól kapta, hiszen ez az övé! És elmondja újra és újra, hogy ez a jó hír nem valami napi, kis egyszerű jó hír, mit egy-két nap múlva már a feledés homálya borít, hanem életre és örök életre szóló jó hír ez! Nem valami árcsökkenés, vagy náthából való kigyógyulás, vagy egy ötös az iskolásnak, amik persze fontosak, hanem olyan jó hír, ami megrengeti az egész világot, de megváltoztatja az ember életét is teljesen, ha egyszer komolyan veszi valaki!

Mi is ez? Az, hogy Isten elküldte Egyszülött Fiát, Jézust e földre, hogy általa maga Isten járjon itt köztünk! Az, hogy ez a Jézus nem törődött istenségével, hanem épp ebből fakadó tisztasággal és szeretettel odaáldozta magát értünk a kereszten, hogy halálával megváltson bennünket a bűn fogságától, hogy immár Isten ne kérje számon a bűnbánó emberen a vétket, hanem egyszerűen Jézusért bocsánatot adhasson nekünk! Az, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból, hogy ezáltal, minket is feltámaszthasson és örök életre vihessen oda magához a menny örök birodalmába!

Az evangélium, Isten örömhíre ez: Jézusért van bűnbocsánat és van örök élet! Jézus legyőzte két legyőzhetetlen ellenségünket: a bűnt és a halált! Mi egyiket sem tudjuk legyőzni! Fogadkozhatunk, hogy „többet nem...”, de tudjuk, hogy az meddig ér. A halál pedig feltartózhatatlanul jön, és szembe kell néznünk vele!

Ám Jézus győzött és győzelmét adja nekünk!


2. Az evangélium eredete: Nos erre az evangéliumra mondja Pál, hogy bizony nem emberektől vette, mert nem is emberektől ered, hanem Jézus Krisztustól van, Jézustól kapta ő maga is! És erre példaként hozza fel a saját életét: „féktelenül üldöztem az Isten egyházát és pusztítottam azt” - mondja pár sorral lejjebb! Azt mondja ezzel: engem nem neveltek Jézus követésére, én ezt nem tanultam, sőt... De mikor szembe találtam magam az Úrral és ő megszólított engem, akkor minden megváltozott, követőjévé lettem felismerve őt!

Igen, maga Jézus Krisztus ismerteti meg magát velünk, hogy mi felismerjük őt, mint szabadítót, vigasztalót, életünk Urát! Ő maga világosítja meg értelmünket Szentlelke által, hogy mi higgyünk benne és elnyerjük a bűnbocsánatot, valamint a feltámadás és örök élet reménységét!

Sok-sok minden köt bennünket ide: emlékek, régi szép pillanatok, fájdalmas történések is, melyeket hordozunk talán egy fél évszázada is szívünk mélyén. De hogy ezeknek fölébe emelkedjék valami örök jó: Isten gondoskodott arról, hogy életünk ne csak annyi legyen, amit itt mérünk, számolunk, beosztunk, végigrohanunk, el-elsírdogálunk, hanem legyen örök életünk ott nála!


Ez az Ő ajándéka számunkra! Testvérem: megkaptad-e már? Megragadtad-e már, hogy valódi vigasztalásod legyen életed minden fájdalmában, gyászában, kudarcában?


3. Az evangélium hatalma: hiszen az evangélium erő is egyben! Emberi életet és a világot átformáló erő! Kinek van ereje felvenni a harcot az élet nyomuraságaival? Kinek van ereje felvenni a harcot e világ romlásával? Emberileg senkinek, ám Jézus győzött és így lehet erőnk nekünk is!

Ahogyan Pált átformálta az Úr és azóta is sokakat átformált, sok könnyet letörölt, felszárított. Sok síró arcból formált másokat is vigasztalni tudó mosolygó arcot! Sok kilátástalan életnek adott új célt, és reményt: így adja azt ma is nekünk! Olyan erő az evangélium, amely a sírból is feltámasztotta Jézust! Olyan erő az evangélium, hogy az mindenek felett áll e világban! Ezzel a hatalommal indult el Pál és járta be az akkori világot, hogy elmondja mindenkinek miről gondoskodott számunkra Isten! Ez formálta át az akkori világot szinte mindenestől felfordítva a romlásba dőlő Római birodalmat.

De ez az evangélium újította meg az emberek szívét azóta is újra és újra, valamikor csak szólt ez a jó hír, Isten jó híre. És ez az evangélium akarja most a mi életünket is vigasztalni, meggazdagítani, hogy hitben és reménységben, ezekben megerősödve menjünk tovább utunkon, míg magunk is megérkezünk abba várt reménységbe, ahol együtt leszünk mind a mi Urunk előtt! Ámen.