„Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. De a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfélő asszonyokat és a város előkelőit, üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikóniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel.” (Apcs.13,48-52)

 

 

 

 

Hívővé lenni

 

Bev.: Világunkban egy sor tabu ledőlt. Tegnap egy genetikáról szóló műsorban lehetett végignézni egy ikerpár császármetszéssel való világrahozatalát. Íme, ma már nem titok, hogyan születik a gyermek. És valljuk meg, milyen izgalmas, csodálatos a születés, sőt az egész élet a növekedés...

Az első gyülekezetek születésének történeteit olvassuk most az Apostolok Cselekedeteiből. Ez is nagyon izgalmas, sokszereplős történet. Mai istentiszteletünkön azt vizsgáljuk, arra figyelünk, hogy mi is a hit, amitől Jézus Krisztus gyülekezete vagyunk!

1. Akik hisznek Istenben, de... Pál, úgy járja a világot, hogy  mindenhol előbb a zsidó hittestvéreit keresi meg. Nekik hirdeti előbb Krisztust. Itt is így történik és elmondja nekik, hogy Jézust, akit Isten küldött hozzánk, bár megöltük, Isten őt harmadnap feltámasztotta a halálból. Elmondja, hogy mi Krisztus váltságműve: „őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz.” (Apcs.13,38-39) Miért érdekes ez? Mert a zsidó hit része a Mózes törvényeinek való megfelelés, ahol szinte minden vétségre van egy áldozat, amivel kiengesztelem Istent. Ám ez az embert nem váltja meg, csak az aktuális vétket elfedezi. Most azonban Jézusban igazi bűnbocsánat van az ember számára, úgy, hogy engem a bűnös embert igazit meg és nem az épp legutóbbi bűnöm büntetését úszom meg!

Nos ezek hallgatják erről Pált, de egyre többen jönnek, erre az örömhírre, lehetőségre kíváncsiak lesznek nem zsidók is, és felébred a helyi zsidó közösség tagjaiban valami féltékenység: és káromolva ellenkeznek Pálékkal. Erre fel mennek a pogányokhoz Pálék az evangéliummal. De mielőtt leírnánk ezeket a zsidókat, valamit jegyezzünk meg: ők Istenben hívő emberek! Nem hitetlenek, de Jézust, aki az életüket váltaná meg nem fogadják el, hanem megmaradtnak a törvény uralma alatt, tehát az Istennek való megfelelés igyekezetében. Valahogy ki kell elégíteni Isten követeléseit és kész! - Ez az ő hitük! Ma gyakran ezt nevezzük csak vallásosságnak!

2. Akik életre választattak: És ekkor olvassuk ezt a megdöbbentő mondatot: „és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívővé lettek.” (Apcs13,48) Sokat foglalkoztatott engem már ez az ige, egyik legizgalmasabb mondata ez számomra a Szentírásnak. Kik lettek hívőkké? - akik erre választattak! A görög szó jelentése ez: sorba rendezni, helyére tenni, csoportba rakni, vagy csak egyszerűen rendelkezik, meghatároz. Itt az evangéliumot hallgató emberekről van szó! Tehát: akikről Isten úgy döntött, hogy itt és most hívőkké legyenek azok fogadhatták szívükbe az evangéliumot és lettek Krisztusban hívő emberekké!

Ez azt jelenti, hogy ha hívő ember vagy, az bizony azért lehet, mert téged az Úr a hívők sorába rendelt! Úgy döntött rólad, hogy  te hívő emberként nem elveszel, hanem élsz és örök életed van!

Ezt te is, én is: egyszerűen csak elfogadtuk Istentől ajándékképen, ahogyan erről Pál az efézusiaknak így ír: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.” (Ef.2,8)

3. A gyülekezet: De a történet itt nem ér véget! És ez tette számomra izgalmassá igazán ezt az igeszakaszt! Mert a folytatás az, hogy a gyülekezet növekedett! Tehát nem annyi volt a hívő ebben a városban innen kezdve 1, 5, vagy 50 évig, akik akkor épp hívőkké lettek, hanem van folytatás! Azokból, akik akkor és ott hívők lettek gyülekezet lett, akik élve hitüket, végezve igehirdetői szolgálatukat tovább épült a gyülekezet! Lettek újabb hívők, kik szintén Isten döntése alapján lehettek hívőkké, és így a gyülekezet élő tagjaivá! Tehát nem egy lezáródott történésről szól az ige, hanem Isten cselekvési sorozatának kezdetéről, amelynek akár itt és most is történik a folytatása: akik meghallják Jézus örömhírét, hogy ő értünk adta magát és feltámadt, hogy nekünk bűnbocsánatunk és életünk legyen, azok elfogadhatják Isten ajándékát a hitet, annak minden gazdagságával együtt és a gyülekezet tagjaivá lesznek ezáltal! Élhetnek a testvéri közösségben, szolgálva az Urat, mint hívő keresztyénke!

Testvérem: te, hol vagy? Lehet, még csak vallásos vagy? De az is lehet, hogy még az sem! Nem baj! Ha hallod, hogy Jézus neked mondja ezeket, tudd, hogy téged hív az ő országába. Akik pedig már hívőkké lettünk: dicsérjük érte az Urat lelkesen és örömmel, mint az első gyülekezetek tagjai is tették! Ámen.

 

 

 

 

52. Micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön „ítélni eleveneket és holtakat”?

Az, hogy mindennemű háborúság és üldöztetés közepett felemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbírót, aki előbb érettem Isten ítélőszéke elé állott és rólam minden kárhoztatást elvett, hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden Ő választottjaival együtt a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen.

 

 

 

 

 

65.1., 90.1., 463.1-4., 274.1., 464.1-2., 274.4.