„Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.” Jel.20,6

 

A feltámadás rendje

 

 

Bev.: Élünk egy olyan társadalmi közegben, ahol minden népszámlálási bevallás ellenére azok, akik valóban keresztyének: tehát hisznek Jézus Krisztusban, és ez még meg is látszik életvitelükön, kisebbségben vagyunk! Mégis, mikor az a kérdés kerül előtérbe, hogy ki hova megy földi élete után, akkor bizony sok jelölt és önjelölt kerül elő, akinek a mennyben volna helye. Dönteni pedig nem mi fogunk! Én sem döntök sem magamról, sem másról.

A Jelenések könyve ad egy történéssort, sok fontos tanítással nekünk. Ebbe nézünk ma bele, és tegyük ezt úgy, hogy legyen ez készülődésünk a menny felé!

1. Az első feltámadás: Beszél az ige egy első feltámadásról. Azok támadnak fel előbb, akik mártírhalált haltak Jézus Krisztusért. Lesz egy ezer éves országlása Krisztusnak, amikor is a Sátánnak nem lesz hatalma, mert Isten őt megkötözi, és erre az ezer évre már feltámadnak azok és Krisztussal együtt uralkodnak, akiknek fejüket vették Krisztusért. Kik ők? Ők azok: „akik nem imádták a fenevadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét a homlokukra és kezükre” A mindenkori világban, akik nem fogadták el a korszellemet, a kötelező ideológiát, hanem vállalták Krisztust és ezért őket megölték! A római császárság korától kezdve az általunk is ismert kommunista diktatúrán át, a mai arab világ keresztyén mártírjaiig sokan vannak, akik inkább meghaltak, de nem váltak hűtlenné Krisztushoz! Ők a sátánt, vagy angyalait sosem imádták, nem vették magukra semmilyen jelüket, ők Krisztus állhatatos hívei maradtak! Ők támadnak fel először és uralkodnak Krisztus ezer éves birodalmában.

Hogy érzékeljük ennek súlyát, hadd idézzem Luther dalának sorait: „Kincset életet, hitvest, gyermeket: mind elvehetik, mit ér ez őnekik, miénk a menny örökre!” Ez sok, mondjuk ki őszintén! Sajnos nem ez a sok, már ennél jóval kevesebb is sok nekünk, hogy áldozatot tudjunk hozni Krisztusért. Így lássuk hát a mártírokat, kik akárhol a világon meghaltak Jézus Krisztus követéséért!

2. A második feltámadás: Az ezer éves birodalom után elszabadul egy végső vereségre a sátán, és ezután következik az összes halott feltámadása. Ott megállunk az igaz Bíró előtt a mennyei trónus előtt és ott könyveket nyitnak meg, amikbe benne vannak a cselekedeteink! „És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint.” (Jel.20,12-13) Jézus is beszél erről: „Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” „Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. (Mt.25,31-36)

Itt már húsba vágó: vajon mi van rólam megírva ott a mennyben vezetett könyvben? Vajon benne vagyok-e az élet könyvében? De hadd fordítsam meg e kérdést: mit kell tennem, talán már ma, vagy mától, hogy benne legyek az élet könyvében! Vajon min kell változtassak, hogy olyan cselekedeteim legyenek, amelyek alapján a mennybe megyek!

Tudom, hogy nem a cselekedetek alapján megyünk üdvösségre, meg szerezzük az, hogy senki se dicsekedjék köztünk, hogy megérdemelte volna. Üdvösségünket Krisztus adja. Hogyan lesz hát az enyém: elfogadom a keresztet, a bocsánatot, a nyitott sírt, a feltámadás elkészített voltát és odaszánom magamat Jézus Krisztus követésére! Elkezdem őt követni, cselekedni az ő cselekedeteit!

3. Boldog: Boldognak mondja az ige azokat, akiknek már részük az első feltámadás, mert rajtuk már nem fog a második halál. Az ítélet után, akik nincsenek bent az élet könnyebben örök halállal meghalnak. Akik viszont benn vannak, azokra örök mennyei boldogság vár! De az ottani boldogságom itt kell kezdődjön: az odakészülés most kell kezdődjön! Ne halogassuk!