A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Béreába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a thesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az Írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt még a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen.” (ApCsel. 17,10-12)

 

 

 

Az evangélium hatására...

 

Bev.: Emlékszem, hogy mennyire féltem azoktól a matematika feladatoktól, melyek így kezdődtek: „bizonyítsd be, hogy....” Legszívesebben azt mondtam volna: „elhiszem, bizonyítás nélkül is...” Mai igénkben azzal találkozunk, hogy Pál és vele tartó munkatársai egy Bérea nevű városba érnek, ahol hirdetik az igét, tehát Istennek Krisztusban beteljesedett művét, az ember megváltását bűntől és haláltól. A város lakói közül sokan készségesen fogadják az evangéliumot, de annak jobb megértéséért, saját megbizonyosodásukért elkezdik olvasni, sőt tanulmányozni az írásokat, hogy hogy vannak ezek a dolgok. Figyeljünk ma egy kicsit ezeknek az embereknek a viselkedésére!

 

1. Nem vitáznak! Pálék több városban hetekig tartó vitába kerülnek, vagy éppen ellenséges támadást kell elszenvedjenek az evangélium miatt! Így kerülnek Béreába is, hisz előtte Thesszalonikából tulajdonképpen menekülniük kellett az ott zavargást keltő zsidók miatt. Nagyon tipikus emberi reakció ez: vitázni, mert nekem más a meggyőződésem. Hadd mondjam el, hogy engem az ragadott meg a béreai történetben, hogy ezek az emberek valahogy olyan módon hallották meg az evangéliumot: Krisztus keresztjét és feltámadását, amit értünk tett, hogy az őket nem vitára indította és főleg nem ellenségeskedésre, hanem arra indult meg a szívük, hogy az írásokat tanulmányozzák a hallottak felőli megbizonyosodásukért! Nem szembeszállnak és fújják a magukét, hanem valami egészen mást tesznek: tanulmányozzák az Igét! Azon gondolkodtam, hogy vajon hogy hallották az igét, hogy érte őket az evangélium híre, hisz valami csodálatos hatást váltott ki bennük Pálék igehirdetése.

 

Ma gyakori tapasztalat, hogy Isten igéjére lelkünk első válasza, hogy „miért nem!” Miért nem úgy van, mért nem lehet, ma úgy élni, cselekedni, hinni, Krisztust követni. Mint a thesszalonikai zsidók is. Itt Béreában pedig az evangélium azt a hatást váltotta ki, hogy akkor vegyük elő az igét és tanulmányozzuk, kutassuk, hogy hogy is van ez!

 

Hadd kérdezlek, kedves Testvérem: téged mikor vágott úgy mellbe az evangélium, vagy valamely hallott, olvasott, magyarázott bibliai ige, történet, hogy hazamenve nekiálltál újraolvasni azt? Mikor lepődtél meg Isten valamelyik igazságán annyira, hogy nekiállj utánaolvasni a Bibliádban? Mikor szólította meg úgy a szívedet Urunk végtelen szeretete, hogy hamar fel kellett nyissad Bibliádat, hogy elmélyülj annak gazdagságában? Évekig hordtam magamnál egy kis zsebbibliát, amit buszon, vonaton, utazás közben is elő tudtam venni, hogy olvassam. Ma sokan ezt telefonjukról teszik, csak le kell tölteni a megfelelő alkalmazást... Kívánom, hogy döbbentsen meg úgy Urunk szava, örömhíre, hogy az az ige tanulmányozására indítson, hogy te is akarj megbizonyosodni az ige igazsága és gazdagsága felől újra és újra!

 

 

2. Az „Írást” tanulmányozzák. Nincs mit mást elővenni, mint a helyi zsinagógában, vagy akár egyes gazdagabb zsidó ember könyvtárában fellelhető ószövetségi iratokat. Mózes könyveit, tehát a Tórát, aztán Ézsaiás, vagy Jeremiás könyvét, a Zsoltárokat. Vélhetően ezek fordultak elő a legnagyobb valószínűséggel a zsinagógában. Elkezdik kutatni, hogy hogy van az, amiről Pál és társai beszéltek! Hogy van az, hogy Isten Jézust értünk adta a keresztre? Hogy van az, hogy Jézus feltámadt a halálból? Hogy van az, hogy Jézus a Krisztus, vagyis a Messiás? Hogy van Isten értünk való váltságműve? És így olvassák az igét! Nem felcsapva valahol a Bibliát, nem mazsolázva a „szép” igék között, hanem egy kérdésre keresve a választ, vélhetően módszeresen. Nem leszólni szeretnék bármily Biblia olvasási módszert, inkább csak aláhúzni az itt láthatót: kaptam egy hírt, egy üzenetet Jézusról; meg akarok győződni annak valódiságáról, igazságáról; ezért tanulmányozom Isten igéjét. Kálvin Egy mondatát hadd idézzem: „Általában a Lélek vezetése és irányítása mellett nem máshonnan, hanem csak a Szentírásból alkotnak maguknak ítéletet a hívők bármilyen tanításról”

 

Így van! Mert hitünk zsinórmértéke egyedül a Szentírás! Vagyis a kiindulási alap minden hitbeli kérdésben maga az Isten Igéje, a Biblia! Ám bármely kérdésben bizonyosságra jutni komoly munka! Hidd el, hogy az istentiszteleten való jelenlét nem minden! A saját üdvösséged dolgában is, vigasztalódásod dolgában is, életutad dolgában is, sőt szolgálatod dolgában is Isten igéje fog eligazítani téged! De ugyanígy az élet számtalan kérdésében is, hogy hogyan gondolkozz, vélekedj a napi kihívásokban: Isten igéje fog tiszta látást, vezetést adni! Ezért: tanulmányozd az „Írást” bátran, az Új- de az Ószövetséget is! Saját hited erősödése, léte múlik rajta!

 

 

3. Hisznek! Mert hisz ez történik Béreában: Jézust nem ismerő emberek, zsidók és görögök, hallva az evangéliumot elkezdik tanulmányozni az igét, és elkezdenek sokan hinni az Úrban. Hogy pont ennek gyümölcse-e nem tudjuk, de egy Szópatér nevű ember, akit Pál munkatársaként említ később ebből a városból való. Majd a későbbi hagyomány szerint Onizimosz, a volt szökött rabszolga (Filemonhoz írt levél) lett Bérea első püspöke, azaz a gyülekezet vezető lelkipásztor.

 

Arra szeretnék rámutatni, hogy ez egy folyamat: hallom az igét; készségesen fogadom; tanulmányozom a Szentírást; hívővé leszek, sőt megerősödöm; gyümölcsözik a hitem!

 

Hol tartasz ezen az úton? Bárhol, nem versenyzünk, hanem haladjunk így együtt: „Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős” (RÉ:455,7v).

 

De újra kérdem: jársz ezen az úton? És bárhol tartasz biztatlak: nem értél még célba, hanem csak ha majd begyűjt a mennyei hazába Urunk, akkor érkeztél meg! Addig legyünk ebben a szép folytamban és érjünk a gyümölcstermő fázisba mind többen, és ezzel együtt induljanak útnak velünk még többen, hogy együtt növekedjünk fel magához Krisztushoz!

 

Hozz erről ma egy bátor döntést, vagy erősítsd meg meglevő döntésed és legyen a béreiai gyülekezet gazdagsága a tied is, a mienk is!

Ámen.