Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm. 8,38-39)

 

 

 

Tőle semmi el nem választhat

 

 

 

Bev.: Amikor döntöttem Jézus Krisztus követése mellett, az volt számomra az egyik nagyon meghatározó érv, hogy neki vannak válaszai is! Hiszen számos kérdést és problémát lehet felvetni az életben, úgy hogy megyünk tovább válasz nélkül, ám Jézusnak vannak válaszai is! E mai igében is egy sor kérdés elhangzik, de nem marad a kérdés, valami üres frázis pufogtató válasszal lezárva, hanem van biztató, megerősítő válasza Urunknak! Vegyünk belőle esztendőre szóló biztatást!

 

A kérdések: Több kérdést is feltesz magának, illetve olvasóinak Pál. Az előző versekben tisztázza, hogy Isten üdvösséget rendelt és Krisztusban gondoskodott is erről az övéi számára. Tehát, ha ez így van és ez azt jelenti, hogy Isten nem ellenünk van, hanem éppenséggel velünk van, akkor ki lehet ellenünk? Ha Isten, a világ Ura, a Hatalmas és Örökkévaló velem az emberrel van, akkor ugyan ki lehetne ellenem, hisz rajta kívül minden semmiség?!

Sőt, ha Isten a saját Fia élete árán mentett meg engem, akkor ugyan mit meg ne tenne értem, hisz már mindent odaadott! Legyek hát bizonyos, hogy senki és semmi nem törhet ellenem, úgy, hogy valódi káromat okozza, az örök élet elől elzárjon, itt Isten igéjétől, erejétől, vagy vigaszától elszakítson, mert Ő, a Hatalmas mindent megtett már értem és üdvösségemért!

 

Vádolhat-e valaki Isten előtt? Kárhozatra ítélhet-e valaki még engem? Ha egyszer Krisztus pont a bűneimért halt meg a kereszten, akkor az azt is jelenti, hogy bizony eltörölt mindent és így nincs már semmi vád! A kolossébeli gyülekezethez írt levelében használja Pál az adóslevél képét. Annak idején az adósságot egy papírra írták fel. Mikor ki lett fizetve, akkor áthúzták rajta az összeget és felszegezték az ajtófélfára, annak jeleként, hogy rendezve a tartozás. Így van a bűneinkkel is: Jézus a kereszten megfizette Isten felé minden adósságunkat! Így senki nem vádolhat, mert minden, ami vádra adna okot, eltöröltetett. Senki nem ítélhet kárhozatra, mert nincs miért! Krisztus pedig végképpen nem, mert Ő nemhogy ítélne, sőt inkább az Atya előtt esedezik értünk!

 

Elválaszthat-e az emberi élet számtalan nyomorúsága? Akár üldözés, fegyver, vagy csak éhezés, nélkülözés? Nem! Még akkor sem, ha a világ szemében ellenség vagyunk is a hitünk miatt! Azok vagyunk, hisz mi keresztyének nem vagyunk jó fogyasztók, nem vagyunk bármire rászedhetők, nem dőlünk be az ép aktuális trendnek! Nekünk van egy rendünk: Isten igéje, ha úgy tetszik Isten törvénye, és ez nem enged egy sor divatos őrületet, amit épp a világ, a politika, a piac diktál! Ezért bizony olykor szenvednünk kell hitünkért, hitbeli kitartásunkért! Látjátok, hogy mekkora a botrány a világban csak azért, mert valaki ki merte mondani a család fontosságát, a gyermekvállalás fontosságát, az unokázás örömét, a nemek közti közti különbséget.

De még az ezek miatt elszenvedett üldözések sem vehetik el tőlünk Krisztust! Egyszerűen nem tehetik, mert nincs hatalmukban!

 

A válasz: Hiszen, és itt jön egy bőséges felsorolás: nincs semmi a teremtett világban, ami minket Istennek Krisztusban megjelent szeretetétől elszakíthatna! Sem, ha meghalunk, vagy bárki meghalna is mellettünk, sem az élet a maga minden terhével, bajával. Sem mennyei lények: angyalok. De még csak semmi féle más égi, vagy földi hatalmak sem! Bármit elvehetnek, de a Krisztusban való üdvösséget, örök életet azt nem!

És nincsenek kozmikus, vagy transzcendens hatalmak sem, akiknek hatalmuk lenne a hívő ember felett, egyszerűen nincs, mert felettünk hatalma egyedül Krisztusnak van! Nincs semmilyen teremtmény, ki elválaszthatna Krisztustól. És ezt Pál szikla szilárd meggyőződéssel mondja. Nincs benne bizonytalanság, talán, vagy bármi kétséges: egyszerűen: bizonyos!

 

Ezért, kedves Testvérem vágj neki az új esztendőnek ezzel a bizonyossággal: Isten szeretetétől téged ebben az évben sem választhat el semmi! Vidd szívedben ezt a gazdagságot, sőt meggyőződést magaddal: Tőle senki, semmi el nem választhat, bármi következzék is rád, vagy gyülekezetünkre ebben az évben!

Ám egyet azért még szeretnék tisztázni: azt, hogy kiről mondja ezt Isten Igéje! Azokról beszél, akik Krisztus követői! Akik Jézusnak adták át életüket. Akik követik Jézus Krisztust, olvassák igéjét, engedelmesen szolgálják őt életükkel. Akik Isten megváltott gyermekei, akik ezt élik életük mindennapjaiban! Azokról beszél, akik magukra vették, hogy Krisztus értem is meghalt, és nekem is igazságot és örök életet adott, akik ezért hálából neki élnek és őt dicsőítik.

 

Nos nekik, és remélem, akkor hogy így nekem és neked: immár nincs semmi, ami elválaszthasson Isten szeretetétől!

 

Áldott új esztendőt!

Ámen.