Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele. Ővele emberi erő van, mivelünk pedig Istenünk, az ÚR, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban. És megbátorodott a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának a beszédétől. (2Krón. 32,7-8)

 

Harci helyzetben

 

 

Bev.: Gyakran gondoljuk, hogy ha hiszek, akkor rám tör a béke, a nyugalom, a megoldottság biztonságérzete. Akik azonban elkezdik valóban naponként olvasni Isten igéjét és kezdik azt ízlelgetni, megérteni, sőt engedelmesen megélni: hamar meglátják az igében is, és tapasztalják az életükben is: ez a nyugalom, bizony hamis kép!

 

Mai történetünk egy harci élethelyzetről szól, amikor okkal, vagy ok nélkül de hatalmas külső támadás jön, ahol érezhető: emberi erőm roppant kevés!

 

Ti, akik ma keresztelkedtetek, konfirmáltatok, és azok, akik akár régebben, úgy vagyunk itt valamennyien egyformán, hogy életünkben bármikor eljöhet egy ilyen háborúságos helyzet! Nem kell hozzá sok! Engedjétek, hogy Isten igéje vezetést adjon most nektek is, hogy a veszélyben, fenyegetettségben, küzdelemben, mi az Úr útja számotokra!

 

Ezékiás király, hívő, Isten iránt engedelmes, hitben, igyekezetben példásan buzgó király. Ember, tehát nem tökéletes. Egy kicsi ország királya, a kor nagy birodalmának Asszíriának árnyékában. Egyszercsak az Asszír király: Szanhérib felvonul hatalmas haderejével, hogy megtámadja az országot, és örökre hűbéresévé tegye.

Mi lesz most? Mit lehet tenni? Van-e esély egyáltalán? A reális harci helyzet az, hogy nincs emberi esély, mert a zsidók kevesen vannak, felszereltségük gyenge, külső segítségre nem számíthatnak, Az asszír haderő hatalmas, felszerelése világszinvonalú, eddig mindenkit megvertek, nincs méltó ellenfelük. Mit tehet ebben a helyzetben a hívő király, mit tehetek egy ilyen helyzetben én a hívő ember?

 

Két nagyon fontos dolgot látunk itt: egyik, hogy megnehezítik az ellenség dolgát, amennyire lehet, másik, hogy lelkesítő, szívhez szóló beszédet tart a király.

Ám ahhoz, hogy értsük az igét és a magunk helyzetére tudjuk alkalmazni tisztáznunk kell, hogy ki a megtámadott és ki a támadó!

 

 

A megtámadott te vagy: az az ember, ki nem fizet hűbéri adót az ellenségnek! Aki mertél egy másik útra lépni! Aki nem akarsz az ellenség szolgálja lenni tovább! Valami ilyet tett Ezékiás is: fellázadt Szanhérib ellen: azt mondta, hogy nem fizetek tovább, szabad leszek nélküle! Ezt az ellenség nem viseli el ma sem! Ha te úgy döntöttél, hogy megtérsz, hogy mától fogva Jézus Krisztus követed, Ő lesz az Úr az életedben, az az ellenség nem fogja annyiban hagyni! Hiszen ezzel ő elvesztett téged! Nem rabolhat, nem uralhat téged és nem pusztíthat el kedve szerint! Ezért azt, hogy te Jézus mellett tettél fogadalmat, Jézust követed nem fogja annyiban hagyni!

 

Az ellenség: a Sátán! Isten ellensége, aki mindent elrontani, tönkretenni, elpusztítani akar. Aki téged Isten kezéből ki akar venni csábítással, vagy erővel, hamis kívánság, vágy ébresztésével, vagy éppen egy háborúságos támadással. Mindegy neki, csak ne az Urat szolgáld: ne legyen élő hited, reménységed! Ne légy az Úrnak engedelmes maximum névleg... Tudd meg, az ige ezt így írja: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok ellene a hitben szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” (1Pt. 5,8-9)

 

Mit tehetünk hát? Készüljünk! A király elrendeli, hogy a környékbeli kutakat, forrásokat, tömjék be, a falakat javítsák ki, erősítsék meg, készítsenek újabb fegyvereket a védelemhez. Ezek nagyon fontos intézkedések: a terület eleve vízhiányos, ha nincs elegendő ivóvíz, az megnehezíti a támadó sereg helyzetét, mert azt messzebbről kell pótolja. A falak a város védelmét adják, a védhetőség garanciája. A fegyverek a katonák eszközei az ostrom idején.

 

Mindig fáj az a nagy tévedés, mikor valakit kérdek, hogy miért nem jön istentiszteletre, vagy bibliaórára mostanában és azt mondja erre, hogy most nehéz időszakon meg át, sok a gondja, sok a baj az életben. Vagyis harci helyzet van. És ahelyett, hogy mindent megtenne a védelem érdekében, még azt a kevés védettségét is feladja és ki megy az ellenség elé a sík terepre egyedül! Nem!

Ilyenkor kell az ellenség minden utánpótlását elzárni a szívemben! Amiben támad a Sátán abban nem szabad semmi teret engednem, sem keserűséggel, sem ábrándozással, sem káromlással, sem más hiábavalósággal: jóssal, ingával, vagy emberi erőkkel! Hanem meg kell erősíteni a belső védelmem: istentisztelet még nagyobb odafigyeléssel, igeolvasás, testvéri közösség, közös imádkozás, úrvacsorai közösség: ezek a mi eszközeink!

 

Ez köztünk a védelem: a gyülekezet, Isten országa erőssége! Nem eltávolodnom kell, hanem még inkább belekapaszkodnom Isten ígéreteibe és élő reménységembe!

 

Még biztosabb kell legyek, hogy az ima a győztes Krisztussal köt össze, az ige az ő engem szólító szava, az úrvacsora: a kenyér és a bor annak jele, hogy őt a még a kereszt sem állíthatta meg, hogy Istennek engedelmes legyen, A nyitott sír: ő győzött még a halál felett is! Ebben a győzelemben vagyok, ebből nem szállok, ki akármilyen nagy támadás ér is!

 

A másik terület, hogy a király szívhez szóló beszédet tart! Igen, a Király Jézus Krisztus szava szívhez szóló beszéd! Így hallgasd, így olvasd az igét! A Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek” teneked szól! Téged erősít meg! Persze értlek, mikor ránk tör a hatalmas ellenség, akkor azt mondod, hogy többen vannak, erősebbek. Igen, úgy látszik!

 

 

Egy alkalommal Elizeus prófétát, illetve a városkát, ahol lakott kerítette be az ellenség, hogy a prófétát elfogják, mert miatta nem tudtak győzelmet aratni Isten népe felett. Reggel a szolga mikor felébred látja, hogy a város körbe van véve harci kocsikkal! Kétségbe esik! Jaj nekünk, mi lesz most?! Elizeus ezt mondja, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk! És imádkozik Elizeus és megnyílik a szolga szeme és látja Isten teljes haderejét, teljes harci készültségben körbe, hogy az ellenséget legyőzze!

 

Hidd el: többen vannak velünk, mint ellenünk! Miért is? Mert velünk nem emberi erő van, hanem Isten ereje, az az erő, amely legyőzte a bűnt és a halált! Erről szól az úrvacsora: bár csak egy falat kenyér és egy korty bor, de jelzi: Jézus értünk való áldozatának valódiságát. Amilyen bizonyosan érzem a kenyér és a bor ízét a számban, amilyen valóságosak ezek, oly valóság számomra Krisztus győzelme a bűneim felett, életem és halálom felett!

 

Mi történik ezután? „Megbátorodott a hadinép” Ennyitől! És nem esélyt latolgattak, nem kiutat, menekülési utat kerestek, hanem lelkileg is felkészülten várták a támadást. Bátrak lettek! Tudták, hogy nem ők az erősek, hanem az Úr erős, aki a győzelmet adja! Isten ezt csodálatosan elvégezte szívükben! Hogy mire lett ez elég, azt jövő héten. Most még ennyit: Pál írja az efézusi levelében, hogy "Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében.” (Ef. 6,10)